Kontakt
kontaktujte nás

Comex International s.r.o.

Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha 5

IČ 45794197, DIČ CZ45794197

sídlo: Bašteckého 2555, 15500 Praha 5

+420 602 227262, +420 2 51619993

platby pouze bankovním převodem

GDPR

GDPR

Předkládáme vám shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše Společnost řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen "GDPR"), které je na území ČR účinné od 25.5.2018. Naše společnost podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností. V souladu s GDPR zpracovává naše společnost osobní údaje dle těchto zásad:

1) Zákonnost, korektnost a transparent - Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů 3. osob, nebo udělený souhlas subjektu údajů). Naše Společnost provádí zpracování transparentně a subjekty údajů informuje o tom, jak je s jejich osobními údaji nakládáno, kdo k nim má přístup, jaká mají práva.

2) Účelové omezení - Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (vedení nezbytné účetní, personální evidence a obchodní evidence).

3) Minimalizace údajů - Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.

4) Přesnost - Zpracováváme pouze aktuální osobní údaje, které odrážejí skutečný stav věci.

5) Omezení uložení - Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.

6) Integrita, důvěrnost - Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

7) Odpovědnost

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší společnosti přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. Osobní údaje předáváme třetím osobám, pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví. Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR. V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod .